Juridische En Maatschappelijke Context

Hieronder vind je alle juridische en maatschappelijke context.

Davina Crombez:
Juridisch documenten over cyberpesten:

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen « informatie- en communicatietechnologie » in het basis- en secundair onderwijs (B.S.14/04/2008)
  • Say No! - Sensibiliseringscampagne tegen online seksuele afpersing van jongeren. 08/08/2017 - 08:25
  • Het lespakket “Stop Cyberpesten” biedt leerkrachten maar ook directies, CLB-medewerkers en andere betrokkenen informatie over de dynamieken van deze specifieke vorm van pesten, maar vooral ook handvaten over hoe men hier als school op een beleids-, zowel als op een klasniveau om kan gaan.
  • Art. 8. (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven). <V 1994-05-11/36, art. 2. 2; Inwerkingtreding : 01-11-1998>

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  • Art. 17. (Verbod van misbruik van recht). <V 1994-05-11/36, art. 2. 2; Inwerkingtreding : 01-11-1998>

Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden welke in dit Verdrag zijn vermeld, te vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te bepe
rking.

Maatschappelijke organisaties:
• OCMW : Zij vinden dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW werkt samen met andere organisaties om er voor te zorgen dat mensen kunnen komen praten als ze het wat moeilijk hebben. Bij erge gevallen stuurt het OCMW hen door naar meer gespecialiseerde diensten.
• Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW): helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden (pesterijen). Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.
• Het JAC: helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.