Juridische En Maatschappelijke Context

Hieronder vindt u alle juridische en maatschappelijke context.

Davina Crombez:
Juridisch documenten over cyberpesten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen « informatie- en communicatietechnologie » in het basis- en secundair onderwijs (B.S.14/04/2008)
 • Say No! - Sensibiliseringscampagne tegen online seksuele afpersing van jongeren. 08/08/2017 - 08:25
 • Het lespakket “Stop Cyberpesten” biedt leerkrachten maar ook directies, CLB-medewerkers en andere betrokkenen informatie over de dynamieken van deze specifieke vorm van pesten, maar vooral ook handvaten over hoe men hier als school op een beleids-, zowel als op een klasniveau om kan gaan.
 • Art. 8. (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven). <V 1994-05-11/36, art. 2. 2; Inwerkingtreding : 01-11-1998>

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 • Art. 17. (Verbod van misbruik van recht). <V 1994-05-11/36, art. 2. 2; Inwerkingtreding : 01-11-1998>

Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de rechten of vrijheden welke in dit Verdrag zijn vermeld, te vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperking.

Maatschappelijke organisaties:
• OCMW : Zij vinden dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW werkt samen met andere organisaties om er voor te zorgen dat mensen kunnen komen praten als ze het wat moeilijk hebben. Bij erge gevallen stuurt het OCMW hen door naar meer gespecialiseerde diensten.
• Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW): helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden (pesterijen). Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.
• Het JAC: helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij het JAC terecht met elke vraag.

Samantha Vandekerckhove:

Ik vond geen juridische teksten over mijn trefwoorden. Ik vond wel een artikel van de Universiteit van Gent dat de juridische kijk op de sociale media beschrijft.
Wauters,E., Lievens, E. (UGent)(2013) ICT- en Mediarecht. In Themis p.1-25
http://hdl.handle.net/1854/LU-8049163 dit is de link naar het artikel.

Baarte Vercruysse

 • protocol Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren

gevonden via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022664&param=inhoud

 • decreet betreffende het onderwijs XXVIII

gevonden via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029651&param=informatie&ref=search&AVIDS

 • 2014-2019 Media

gevonden via: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-media

Elise Vanhoonacker Ik heb 5 juridische aspecten gevonden in verband met mijn thema.

* De bedoeling is te vermijden dat de betrokkenen een tweede keer slachtoffer zouden worden door de berichtgeving in kranten, op radio, tv en in de sociale media.
gevonden via: https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2011-09-27

*Juridische aspecten in het omgaan met sociale netwerksites vanuit sociaal werkorganisaties.
gevonden via: https://biblio.ugent.be/publication/8049244 (of Intersentia)

*Is sociale media code op het werk noodzakelijk? Wat zijn sociale media?
gevonden via: https://www.justitia.nl/socialmediarecht.html

*Juridische aspecten omtrent sociale media
gevonden via: http://blocks.mvmm.nl/images/pdf/1338.pdf

*Over de nieuwe privacywetgeving
gevonden via: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/22/de-nieuwe-privacywetgeving-in-5-vragen--wat-verandert-er-voor-u-/

Maatschappelijke context

*Via Mediawijs vind je al heel erg veel informatie dat een soort hulpverlening is als je vragen hebt in verband met sociale media.
website: https://mediawijs.be/

*Na de razendsnelle opkomst van sociale media is er sinds een aantal jaren een nieuwe, sociale ontwikkeling gaande die zich richt op organisaties en bedrijven. Deze ontwikkeling wordt vaak aangeduid met ‘socialenterprise’en staat voor ‘de sociale organisatie die digitale communicatiemogelijkheden inzet om medewerkers met elkaar te verbinden’.
Standpunt? —> inzetten op sociale media is een meerwaarde.
via: https://www.social-enterprise.nl/

*zelfhulpgroep: via trefpunt zelfhulp gevonden
http://www.zelfhulp.be/

*Vlaamse minister cultuur, jeugd, media en Brussel. Sven Gatz.
Sven%20gatz.jpg

Maud Wijckaert (Juridisch 3, Maatschappelijk)

Juridisch
*Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep. (B.S. 21/04/2017)

*Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids- en welzijnssector en de bijstand aan personen (B.S. 29/04/2013)

*Decreet betreffende radio-omroep en televisie (B.S. 10/05/2009)

Maatschappelijk
*Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz
*Mediawijs, het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.

Iza Vercruysse

Juridische aspecten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid (B.S.11/10/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs (B.S.03/04/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een tweede vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, bestemd voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's (B.S.06/06/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning van de vzw BaHeNa te Baarle-Hertog als lokale radio-omroeporganisatie (B.S.10/08/2018)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018 (B.S.05/12/2018)

De maatschappelijke context:

 • De liga voor mensenrechten is een organisatie dat ik al een paar keer ben tegen gekomen doorheen mijn opdracht. Ze houden zich vooral bezig met 4 thema’s en privacy is daar één van. Ze vinden dat elke mens recht heeft op privacy zeker nu we in een samenleving zitten waar we constant in het oog gehouden worden. Bovendien word er bakken geld verdiend door onze persoonlijke info te delen met facebook, twitter, instagram,… De PVDA: Partij Van De Arbeid, is een partij die veel belang hecht aan uw privacy.

Zanne Ver Eecke

juridische documenten (1)

 • Artikel 2 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012. (25/05/2018)

maatschappelijke context

 • Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz staat ook in voor sociale media. Zijn partij is Open VLD. Hij heeft een Vlaams cultuurbeleid opgesteld: Visienota ‘een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’
 • zelfhulpgroepen internetverslaving :

- Hulp bij angst.
- online hulpverlening bij gameverslaving

Nikita De Coninck:
Ik zocht via de Vlaamse codex sociale media op. Hiervoor had ik 209 artikels in 169 documenten gevonden voor de zoekopdracht. Dit vond ik er teveel dus zocht ik eens op vlaanderen.be. Daar kwam ik uit op 46 resultaten. https://www.vlaanderen.be/nl/search?keyword=sociale+media
In de linkerkolom kan je filteren, dit heb ik gedaan op vlaamse overheid. Dan kwam ik op 22 resultaten. Daarna filterde ik op Vlaamse regering, daar vond ik 6 resultaten.

Juridische documenten over sociale media:
- Regering peeters
- Beleidsota’s van de vlaamse regering 2014-2019
- Regering van den brande
- De vlaamse begroting in cijfers

Maatschappelijke context:
a) Is er een beleid, een agentschap of minister verantwoordelijk?
De Vlaamse minister van cultuur, media, jeugd en Brussel is Sven Gatz. Hij
zit in de partij van de open VLD.
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/vlaams-minister-van-cultuur-media-jeugd-en-brussel

b) Welke maatschappelijke organisaties zijn actief rond het thema?
Hier vind ik enkel dat iedereen mee doet aan sociale media als ik maatschappelijke organisaties zoek.

Maatschappelijke context Camille Verhaest

a: Sven Gatz is de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.
Hoe gevonden:
Link:
https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/vlaams-minister-van-cultuur-media-jeugd-en-brussel

 B: JAC: (= door CAW) Het JAC probeert jongeren te helpen met hun problemen/ met al hun vragen. Men vecht voor een menswaardig leven voor elke jongere. Verschil met CAW is de doelgroep. Het JAC is enkel voor jongeren. (Begeleiden, geven advies, onderdak…)

 OCMW: Dit is er in iedere gemeente in België. Hun doel is om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. (Voor armen, ouderen en psychische hulp aan de inwoners.) Geven informatie, geven advies, doen aan schuldbemiddeling…

 Gespreksgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding Kortrijk= zelfhulpgroep: Tijdens de gesprekken met nabestaanden sta je stil bij het feit dat er mensen zijn die goed aanvoelen wat je doormaakt. Je vindt er begrip, herkenning en erkenning. Dit kan een steun zijn in je rouwproces.

Juridische documenten:

• Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hoe gevonden:
link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

• Hulp voor slachtoffers en hun families bij mediacontacten in geval van grote drama's
Hoe gevonden:
link: https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2011-09-27

Verordening van 27 april 2016 algemene verordening gegevensbescherming. Publicatieblad van de Europese Unie, 2016/679.
Turtelboom, A. & De Clerck (23 november 2015). Hulp voor slachtoffers en hun families bij mediacontacten in geval van grote drama's. Belgisch staatsblad.